Noticeboard

UMxakwe udli imbadu neBEE

Date: Jun 24, 2023

UMxakwe udli imbadu neBEE

Siye sazimisela kwisicwangciso sokuguqula isimo ngokukhawuleza. Injongo ephambili ibikukubuyisela izinto kuzinzo kweli ziko lethu lezosasazo. Siye sagxila ekuphuculeni imeko yezimali, neyayiqhwalela ngamandla xa sifika, sazama nokunyusa ingeniso ngeli xesha sizama ukucutha inkcitho, " leyo yiNgqonyela ephumayo yeSABC uMnu. Madoda Mxakwe ezingomb' isifuba ngemisebenzi athe wayenza kwiminyaka emihlanu ekhokele eli ziko lezosasazo.

 

UMxakwe ebeSidl' imbadu nenkqubo yebhrakfesi yoMhlobo Wenene [BEE] ngoLwesihlanu owandulela iveki yokugqibela yokukhokela iSABC.

 

"Esi sikhundla asifuni mntu onedyudyu, sifuna umntu oyaziyo into ayenzayo, aqiniseke yaye futhi uyazi uza kulwa nabantu," kuncokola uMxakwe kwiBEE, etsho ecaphula kwintetho kaSteve Jobs ethi [If you want to make everyone happy, don't be a leader, sell ice cream!].

 

" Apha asithengisi ice cream, apha sikhokela ngqongqo ngenyaniso kwaye siya phambili, " kutsho uMxakwe exhasa la mazwi awacaphula kuSteve Jobs.

 

UMxakwe, 49, uzalelwe kuNdlovukazi kwidolophu yakuKomani. Kulapho akhulele khona ngeminyaka yoo70 noo80, ekhuliswa ngumama wakhe owayengumsebenzi wasemakhitshini.

 

Imfundo enomsila uyenze eVista eWelkom, apho waphuma nesidanga seBA, waze wenza iiHonours neeMasters zeBA eUCT.

 

Le nkokheli ithi ngenxa yokukhuthazwa bubunkokheli nezinto azenzileyo owayenguMongameli weli, uThabo Mbeki, uye waya kufundela iiMasters in Global Political Economics kwiYunivesithi yaseSuxess eUK. Uye akonela, waza wenza iMBA eGIBS Business School eRhawutini.

 

UMxakwe uye wasebenza kumazwe aliqela afana neSwitzerland, London, Malaysia, Los Angeles, New York, Mozambique neNigeria apho afunde ukuthetha iilwimi ngeelwimi eziquka ezilishumi elinambini zoMzantsi Afrika.

 

Uxelele uPastor, uMafa noMlu ukuba uvuka ekuseni ngentsimbi yesine athandaze, afunde ibhayibhile, aye ejimini ukuze abe nako ukudlamka phambi kokujamelana nosuku olunzima eSABC.

 

Uthi abasasazi koonomathotholo abalishumi elinesithoba (19) nezikhululo zikamabonakude ezisixhenxe (7) zeSABC uye abakhuthaze ngokubancoma ngelixa besemoyeni ngokuthumela umyalezo ngomnxeba.

 

UMxakwe, ogqibelisa eSABC ngoLwesihlanu we30 kuJune, uthi uza kukhe abesekhaya kuNdlovukazi, akhe ayokucinga ngokulandelayo azokwenza ebomini bakhe.

 

Ngomhla wokuqala kuJuly, okhokele oonomathotholo beSABC, uNksz. Nada Wotshela, kulindeleke athabathe iintambo kulo kaMxakwe njengeBambela Ngqonyela leSABC.

 

Ndlelantle Zikhali!

Comments

comments powered by Disqus

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*