Noticeboard

Corona Virus

Date: Apr 14, 2020

Corona Updates

 

 

 

 

Isaziso ezingxamisekileyo malunga neSifo seCorona -iCOVID-19

Lo mpoposho ucatshulwe kwitetho kamongameli uCyril Ramaphosa

 

 • Ukunqunyaniswa kwehambo zomoya ezisuka kwiindawo ezichaphezekileyo ngamandla sesi sisifo ukusuka ngomhla weshumi elinesibhozo kwinyanga yoMdumba.
 • Abemi boMzantsi Africa bayacetyiswa ukuba bangandwendweli kwiindawo ekuxhapheke kuzo esi sifo
 • Abemi boMzantsi Africa abasuka kwezi ndawo  zichatshazelwe  sesi sifo bamele okokuba bavavanywe kwaye bakelwe bucala kwiindawo ezingazokuba dibanisa nabantu
 • Abemi bangaphandle abasuka kumanye amazwe achatshezelweyo sesi sifo abagaleleke kweli kule nyanga yoMdumba nabo mabavavanywe.
 • Onke amaSebe kaRhulumente ayacelwa ukuba angathabathi hambo olungangxamisekanga
 • Iindibano ezinabantu abalikhulu nangaphezulu azivumelekanga
 • Izikolo zizakuvalwa ukuqala ngomhla weshumi elinesibhozo kule nyanga yoMdumba kude kube yiveki emva kwepasika
 • Ukuba uhambela amaziko oluleko, azakunqunyaniswa isithuba sentsuku ezingamashumi amathathu ukususela ngoku
 • Onke amaziko oshishino ukuquka iizakhiwo ezinodederhu lweevenkile, mawaqinisekise okokuba imeko yezempilo ikwinqanaba eli phezulu.
 •  Makandiswe amagosa ezempilo kulo lonke eli ukumelana nale –COVID 19
 • Eli li khwelo lokuba wonke umntu ahlambe izandla imizuzwana engamashumi amabini.
 • Xa uthimla, sebenzisa itshefu okanye ingqiniba
 • Thintela ukusondela kwabo baneempawu zomkhuhlane
 • Zifundiseni ukuxhawulana ngengqiniba ingesiso isandla.
 • Iqumrhu likazwelonke elijongene nalo mcimbi lisekiwe liquka umongameli njengosihlalo
 • Le ntsholongwane inegalelo kwezoqoqosho kwilizwe lethu
 • uRhulumente uqulunqa iindlela ezakukwazi ukuncedisa indlela imali ekumele isetyenziswe ngayo.
 • Masizikhwebule ekwandiseni  indaba zobuxoki nezizisa uloyiko kumaqonga onxibelelwano
 • Inkqubo engxamisekileyo nenenjongo  yokubambisana iyadingeka ukulwa esi sithwa kumbe.

Iingcebiso ze-COVID19

Comments

comments powered by Disqus

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*