Noticeboard

Corona Virus

Date: Mar 17, 2020

Corona Updates

 

 

 

 

Isaziso ezingxamisekileyo malunga neSifo seCorona -iCOVID-19

Lo mpoposho ucatshulwe kwitetho kamongameli uCyril Ramaphosa

 

 • Ukunqunyaniswa kwehambo zomoya ezisuka kwiindawo ezichaphezekileyo ngamandla sesi sisifo ukusuka ngomhla weshumi elinesibhozo kwinyanga yoMdumba.
 • Abemi boMzantsi Africa bayacetyiswa ukuba bangandwendweli kwiindawo ekuxhapheke kuzo esi sifo
 • Abemi boMzantsi Africa abasuka kwezi ndawo  zichatshazelwe  sesi sifo bamele okokuba bavavanywe kwaye bakelwe bucala kwiindawo ezingazokuba dibanisa nabantu
 • Abemi bangaphandle abasuka kumanye amazwe achatshezelweyo sesi sifo abagaleleke kweli kule nyanga yoMdumba nabo mabavavanywe.
 • Onke amaSebe kaRhulumente ayacelwa ukuba angathabathi hambo olungangxamisekanga
 • Iindibano ezinabantu abalikhulu nangaphezulu azivumelekanga
 • Izikolo zizakuvalwa ukuqala ngomhla weshumi elinesibhozo kule nyanga yoMdumba kude kube yiveki emva kwepasika
 • Ukuba uhambela amaziko oluleko, azakunqunyaniswa isithuba sentsuku ezingamashumi amathathu ukususela ngoku
 • Onke amaziko oshishino ukuquka iizakhiwo ezinodederhu lweevenkile, mawaqinisekise okokuba imeko yezempilo ikwinqanaba eli phezulu.
 •  Makandiswe amagosa ezempilo kulo lonke eli ukumelana nale –COVID 19
 • Eli li khwelo lokuba wonke umntu ahlambe izandla imizuzwana engamashumi amabini.
 • Xa uthimla, sebenzisa itshefu okanye ingqiniba
 • Thintela ukusondela kwabo baneempawu zomkhuhlane
 • Zifundiseni ukuxhawulana ngengqiniba ingesiso isandla.
 • Iqumrhu likazwelonke elijongene nalo mcimbi lisekiwe liquka umongameli njengosihlalo
 • Le ntsholongwane inegalelo kwezoqoqosho kwilizwe lethu
 • uRhulumente uqulunqa iindlela ezakukwazi ukuncedisa indlela imali ekumele isetyenziswe ngayo.
 • Masizikhwebule ekwandiseni  indaba zobuxoki nezizisa uloyiko kumaqonga onxibelelwano
 • Inkqubo engxamisekileyo nenenjongo  yokubambisana iyadingeka ukulwa esi sithwa kumbe.

 

Comments

comments powered by Disqus

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*