Competition

Presenter Search

Closed on: 5 Feb 2022

Presenter Search

UMHLOBO WENENE FM PRESENTER SEARCH

 

uMhlobo Wenene FM ukwiphulo lokufuna abasasazi abangabasetyhini abathathu.

Owukuqala uzakungena kwiinkqubo zabantwana yaye kufuneka abephakathi kweminyaka eli 10 - 15, abengummi waseGqeberha.

Owesibini, uzakube esebenza nomsasazi ozakuqhuba uLelikaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo, abeligqiyazana elineminyaka e-25 ukuya ku40 yaye abenolwazi ngeenkqubo zeNkonzo yokuKrestu.

 

Owesithathu, uzakungena kwiinkqubo zolonwabo, abeligqiyazana elineminyaka e-25 - 40, yaye abenolwazi ngeenkqubo zolonwabo.

Ochongwe njengalowo uzakube esebenza nomsasazi ka Lelika Yehova ihlabathi uyakuphumelela i-R150 000, ochongwelwe iinkqubo zolonwabo uyakuphumelela i- R100 000 ukuze owenkqubo zabantwana aphumelele i- R50 000.

Ukuze ukwazi ukungenela olukhuphiswano, thumela idemo yakho eyimizuzu emithathu ukuya kwemihlanu neCV yakho ku demo@umhlobowenenefm.co.za phambi komhla we 4 February 2022. Ngeenkcukhacha ezithe vetshe, landela Umhlobo Wenene FM kumakhasi ethu onxibelelwano.

Eliphulo uliphathelwe ngabakwa Umgalelo.Africa

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*